Algemene reisvoorwaarden Fietsvakantiedenemarken.nl

Fietsvakantiedenemarken.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nummer 64276872 en bij GGTO Garantiefonds onder lidmaatschapsnummer 1380, hiermee voldoenend aan de verplichting die het Burgerlijk Wetboek 7 artikel 7:512 stelt. Hieronder vind je de reisvoorwaarden zoals van toepassing.

Artikel 1; Definities

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Fietsvakantiedenemarken.nl

De reisorganisator; degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, aan het publiek of aan een groep personen georganiseerde reizen aanbiedt.

b. Reisovereenkomst:

De overeenkomst waarbij Fietsvakantiedenemarken.nl zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis, die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat alsmede twee van onderstaande diensten:

  1. vervoer
  2. verblijf
  3. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

c. Reiziger:

  1. de wederpartij van Fietsvakantiedenemarken.nl, of
  2. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
  3. degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze reisvoorwaarden de rechtsverhouding tot Fietsvakantiedenemarken.nl is overgedragen, alsmede
  4. de vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en/of erfgename(n) van de hieronder onder 1 t/m 3 genoemden

d. Overmacht

Abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, zoals mechanische pech, natuurrampen, staking, wijziging in vertrek- en/of aankomsttijden, oorlog, brand en overheidsmaatregelen.

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten. Fietsvakantiedenemarken.nl kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen.

Artikel 2; Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1 De (reis)overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door Fietsvakantiedenemarken.nl verstrekte en door de reiziger ingevulde en ondertekende boekingsformulier door Fietsvakantiedenemarken.nl retour is ontvangen. Uiterlijk 8 dagen na de totstandkoming van de (reis)overeenkomst ontvangt de reiziger een boekingsbewijs/restantnota.

2.2 Degene die namens of ten behoeve van een ander een (reis)overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de (reis)overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

2.3 Mondelinge toezeggingen, alsmede reserveringen via de telefoon, alsmede eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, alsmede afspraken met of toezeggingen door het personeel van Fietsvakantiedenemarken.nl, binden Fietsvakantiedenemarken.nl niet indien en voor zover deze niet schriftelijk door hem zijn bevestigd.

2.4 In geval van faillissement van Fietsvakantiedenemarken.nl ofwel in geval van surceance van betaling, biedt GGTO de reizigers de garantie dat zij hun betaalde reisgelden terug ontvangen, en eventueel hun terugreis vergoed krijgen.

2.5 Zelf georganiseerde reizen vallen onder het GGTO Garantiefonds.

Artikel 3; Betaling

3.1 Bij een totstandkoming van de (reis)overeenkomst, eerder dan zes weken voor de dag van vertrek, dient door de reiziger na ontvangst van het akkoord een aanbetaling te doen. De aanbetaling betreft 25% van de totale reissom, met een minimum van € 50 per persoon, en dient overgemaakt te worden op de rekening van Fietsvakantiedenemarken.nl.

3.2 Het restant van de reissom moet uiterlijk vier weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Fietsvakantiedenemarken.nl. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij/zij wordt daar door of namens Fietsvakantiedenemarken.nl schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Fietsvakantiedenemarken.nl heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 6 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

3.3 Indien de (reis)overeenkomst binnen zes weken voor vertrek tot stand komt, dient terstond de volledige reissom aan Fietsvakantiedenemarken.nl te worden voldaan.

Artikel 4; Reissom

4.1 Alle gepubliceerde reissommen zijn per persoon, opgegeven in Euro’s en gelden inclusief BTW en andere heffingen. De prijs per persoon is gebaseerd op 2 personen die gebruik maken van een twee-persoonskamer.

4.2 De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen, belastingen en reisvoorwaarden zoals deze bij Fietsvakantiedenemarken.nl bekend waren bij het ter perse gaan van de publicatie.

4.3 In geval van wijziging in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen, is Fietsvakantiedenemarken.nl tot twintig dagen voor de aanvang van de reis gerechtigd de reissom te verhogen. Fietsvakantiedenemarken.nl zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

4.4 Slechts indien Fietsvakantiedenemarken.nl de gepubliceerde reissom ingevolge het vorige lid met meer dan 10% verhoogt, heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te annuleren – met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden – mits de betreffende annulering plaatsvindt binnen 8 dagen nadat de verhoging aan de reiziger is meegedeeld.
Nadien is kosteloze annulering niet meer mogelijk.

4.5 De reiziger is bevoegd de in lid 3 bedoelde verhoging af te wijzen. In dat geval kan Fietsvakantiedenemarken.nl de (reis)overeenkomst opzeggen, en is de reiziger gerechtigd tot teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

4.6 In de gepubliceerde reissom zijn niet inbegrepen:

– alle kosten betreffende vervoer naar en van de bestemmingen, tenzij anders vermeld

– bijstands-, reis-, ziektekosten- en annuleringsverzekering

– alle vervoerskosten gedurende het verblijf, tenzij anders vermeld

– toeslag één-persoonskamer

– toeslag bagagevervoer indien alleen reizend

– alle andere kosten van persoonlijke aard

Artikel 5; Wijzigingen (reis)overeenkomst

5.1 Fietsvakantiedenemarken.nl is gerechtigd de (reis)overeenkomst op één of meer niet wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. Een dergelijke wijziging kan door de reiziger slechts worden afgewezen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

5.2 Fietsvakantiedenemarken.nl heeft het recht de (reis)overeenkomst op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. Alsdan is de reiziger binnen acht dagen nadat hij van de wijziging kennis heeft genomen, bevoegd tot kostenloze annulering.
Alsdan is de reiziger niet bevoegd de (reis)overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden, noch om schadevergoeding te vorderen.

5.3 In geval van afwijzing door de reiziger van de in de vorige leden bedoelde wijziging(en), kan Fietsvakantiedenemarken.nl de reisovereenkomst opzeggen, en is de reiziger gerechtigd tot teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Alsdan vergoedt Fietsvakantiedenemarken.nl de reiziger de door deze geleden vermogensschade, met inachtneming van het in artikel 8 van deze reisvoorwaarden bepaalde, en een bedrag voor het derven van reisgenot, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is begrepen.

Artikel 6; Annulering door de reiziger

6.1 Fietsvakantiedenemarken.nl adviseert in alle gevallen zowel een annulerings- als reisverzekering af te sluiten bij het aangaan van een (reis)overeenkomst.

6.2 Het annuleren van een (reis)overeenkomst dient per e-mail of bij aangetekend schrijven te geschieden. De datum dat de e-mail ontvangen is of de datum van de poststempel geldt als annuleringsdatum.

6.3 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, aan Fietsvakantiedenemarken.nl de navolgende annuleringskosten (per persoon) verschuldigd:

– bij annulering tot 42 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling ad 25% van de reissom

– bij annulering vanaf 42 dagen tot aan de 28ste dag voor vertrek: 50% van de reissom

– bij annulering vanaf 28 dagen tot aan de 14e dag voor vertrek: 75% van reissom

– bij annulering vanaf 14 dagen tot aan de 5e dag voor vertrek: 90% van reissom

– bij annulering vanaf 5 dagen tot aan de dag van vertrek: 100% van reissom

Artikel 7; Aansprakelijkheid

7.1 Onverminderd de artikelen 5 en 8 van deze reisvoorwaarden is Fietsvakantiedenemarken.nl verplicht tot uitvoering van de (reis)overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de (reis)overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

7.2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Fietsvakantiedenemarken.nl verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger;

b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te voorzien was of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken;

c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht (als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub d van deze reisvoorwaarden) dan wel aan een gebeurtenis die Fietsvakantiedenemarken.nl of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.

Artikel 8; Uitsluiting en beperkingen van aansprakelijkheid

8.1 Indien Fietsvakantiedenemarken.nl aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, is zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten overeenkomstig de ter zake geldende internationale verdragen. Fietsvakantiedenemarken.nl is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of ongevallen- en/of annuleringsverzekering.

8.2 Wanneer Fietsvakantiedenemarken.nl jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding daarvoor ten hoogste eenmaal de reissom.

8.3 Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is de aansprakelijkheid van Fietsvakantiedenemarken.nl voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Fietsvakantiedenemarken.nl.

8.4 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid van Fietsvakantiedenemarken.nl gelden ook ten behoeve van diens werknemers en van de betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet zulks uitsluit.

Artikel 9; Verplichtingen van de reiziger

9.1 De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort, waarbij geldt dat het paspoort bij vertrek langer dan zes maanden geldig moet zijn, en eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. In geval de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, dan komt dit met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor zijn rekening.

9.2 De reiziger(s) is/zijn verplicht tot het opvolgen van alle aanwijzingen van Fietsvakantiedenemarken.nl ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade en kosten veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen door Fietsvakantiedenemarken.nl naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

9.3 De reiziger die zodanig last of hinder oplevert dan wel kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door of namens Fietsvakantiedenemarken.nl van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Fietsvakantiedenemarken.nl niet redelijkerwijs kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende schade en kosten komen voor rekening van de reiziger, mits (de gevolgen van) deze hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 10; Klachten en geschillen

10.1 Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 1 sub b, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij Fietsvakantiedenemarken.nl. De communicatiekosten worden door Fietsvakantiedenemarken.nl vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan en Fietsvakantiedenemarken.nl dientengevolge niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

10.2 Als de tekortkoming ook na het ondernemen door de reiziger van de in lid 1 van dit artikel vermelde stappen niet naar tevredenheid is opgelost en aanleiding tot een klacht geeft, is de reiziger verplicht deze binnen 8 dagen na terugreisdatum schriftelijk te melden bij Fietsvakantiedenemarken.nl. Na afloop van deze termijn, en wanneer de reiziger de bestemming vroegtijdig verlaat c.q. vroegtijdig de reis beëindigt zonder Fietsvakantiedenemarken.nl daarvan in kennis te hebben gesteld, kan de reiziger op de betreffende tekortkoming geen beroep doen en wordt de klacht niet in behandeling genomen.

10.3 Alle met Fietsvakantiedenemarken.nl gesloten overeenkomsten waarop deze reisvoorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door het Nederlands recht.

10.4 Geschillen tussen reisorganisatie en reiziger die mochten ontstaan in verband met overeenkomsten waarop deze reisvoorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Tilburg.

Tilburg, 21-10-2022

Call Now Button